بایگانی‌های پرند - اسکان‌سازان پردیس

تخلیه حباب در بازار مسکن؟
نیاز ۲۵ هزار واحد مسکن مهر به تأمین خدمات زیربنایی
نیاز ۲۵ هزار واحد مسکن مهر به تأمین خدمات زیربنایی
دریافت وجه از مسکن مهر پردیس و پرند بدون مصوبه؛ غیر مجاز
پروژه در حال اجرای اسکان سازان پردیس
پروژه ۳۲۰ واحدی پونگ پرند