بایگانی‌های مسکن مهر - اسکان‌سازان پردیس

مدارس اجتماع محور راه‌حلی موقت برای کمبود کتابخانه در شهرک‌های مسکن مهر
نشست بررسی راهکارهای افزایش فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر پردیس
نیاز ۲۵ هزار واحد مسکن مهر به تأمین خدمات زیربنایی
نیاز ۲۵ هزار واحد مسکن مهر به تأمین خدمات زیربنایی
بیشتر مستاجرین کشور در تهران ساکن هستند
برندهای مشهور به پردیس خواهند آمد
دریافت وجه از مسکن مهر پردیس و پرند بدون مصوبه؛ غیر مجاز
انشعاب گاز مسکن مهر پردیس
ساخت مسکن ملی پردیس