حضور مدیرعامل شرکت عمران پردیس در سامانه سامد

حضور مدیرعامل شرکت عمران پردیس در سامانه سامد


شهروندان محترم می توانند در تاریخ و زمان مذکور از طریق تماس با سامانه مذکور سوالات و درخواست های خود را جهت پاسخگویی و پیگیری مطرح نمایند

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ در راستای اجرای نظام نامه ارتباطات مردمی در بستر سامانه سامد ۱۱۱ روز سه شنبه ۹۹/۱۰/۲ از ساعت ۹ تا ۱۱ دکتر هدایت مدیرعامل شرکت عمران پردیس پاسخگوی سوالات شهروندان پردیس خواهند بود.

شهروندان محترم می توانند در تاریخ و زمان مذکور از طریق تماس با سامانه مذکور سوالات و درخواست های خود را جهت پاسخگویی و پیگیری مطرح نمایند