پروژه کاج

پروژه کاج

کارفرما : سرمایه گذاری مسکن پردیس

محل پروژه:پردیس – فاز۳

تاریخ شروع پروژه: ۲۵/۱۲/۹۳

نوع قرارداد: زیر بنایی

نوع کاربری : مسکونی

نوع سازه : قالب تونلی

مساحت :۲۶۸۵۴/۷۵